นางศิริพร จู้สกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564