ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวมาลี แก้วประสิทธิ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน