ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน