โครงการผลงานเด่นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ประจำปี 2561

หนึ่งตำบลหนึ่งศูนย์เรียนรู้ปราชญ์สัมมาชีพชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงdoc
ขยายผลสัมมาชีพชุมชนมุ่งสู้เส้นทาง OTOP
ถนนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่สัมมาชีพ
ปราขญ์สัมมาชีพลอยฟ้า
การพัฒนากลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชนสู่ความเข้มแข็ง
ตามรอยพ่อสานต่องานแม่
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านควนกุฎ

(Visited 19 times, 1 visits today)