กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

2 เม.ย.61 นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทล [...]

อ่านต่อ

การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี61

28 มี.ค61 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ปร [...]

อ่านต่อ

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยคามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยคามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน [...]

อ่านต่อ