9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง โดยนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล เพื่อสร้างความเข้าใน และขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563

[...]

อ่านต่อ

พิธีอันเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ถวายแด่พระครูสิทธิการโสภณ

วันที่ 8 ก.ย. 62 นางอรุณรัตน์. ชิงชนะพัฒนาการจังหวัดพัท [...]

อ่านต่อ

30-31 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่ามิหรำ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ดำเนินงานโครงการประเภทงบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง ภายใต้ชื่อโครงการการคัดแยกขนยะในครัวเรือน ลดมลพิษ-ลดโรค เพื่อชุมชนสะอาดปราศจากภัย:ธนาคารขยะรีไซเคิล ณ เทศบาลตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

30-31 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่ามิหรำ ร่วม [...]

อ่านต่อ

5 กย.62 เวลา 14.00 น.นายภีรพล ฤทธิวงศ์ รก.พอ.เมืองพัทลุง และนางรัชนีย์ ชูเชื้อ นว.พช.ชำนาญการ ร่มประชุมเพื่อเตรียมพร้อม กิจกรรม อัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดแจ้ง ต.ชัยบุรี โดยมีนายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธาน

[...]

อ่านต่อ

5 กันยายน 2562 พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับ พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม เพื่อดำเนินกิจกรรม การอัญเชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องไทยธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันอาทิย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ เรือนโบราณชัยบุรี

  [...]

อ่านต่อ

21 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง จัดกิจกรรมทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง ตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด ณ บริเวณ ร้านอาหารและโรงจอดรถด้านทิศใต้ ของที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง

[...]

อ่านต่อ

20 ส.ค.62 เวลา 13.30 -14.30 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุงนางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เป็นวิทยากร หัวข้อ ” อาการปลอดภัย เพื่อการท่องเที่ยว” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน ประกอบด้วย นายอำเภอเมืองพัทลุง ห้วหน้าส่วนราชการ ผู้แทน อปท. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย ถนนบายพาส

[...]

อ่านต่อ