วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัมนาการอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 4 ดครงการ และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 4 โครงการ โดยมี นายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานฯ

(Visited 42 times, 1 visits today)