โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลควนมะพร้าว

(Visited 17 times, 1 visits today)