กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพัทลุง สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพสตรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรึ จังหวัดพัทลุงประชุมให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมการทำสัญญาเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง

(Visited 78 times, 1 visits today)