โครงการสัมมาชีพชุมชนบ้านม่วงหวาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง จัดประชุมโครงการสัมมาชีพชุมชน บ้านม่วงหวาน ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง

จังหวัดพัทลุง

(Visited 73 times, 1 visits today)