โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์

พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง

นางจุฑาภรณ์ รักพริก

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลพญาขัน ตำบลลำปำ

นางสาวยินดี วรรณขาว

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลเขาเจียก ต.โคกชะงาย

นางกฤษติยา ชูแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลร่มเมือง ตำบลนาท่อม

นายภีระพล ฤทธิวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาน

นางรัชนีย์ ชูเชื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ ต.ชัยบุรี ต.ปรางหมู

นายนนทลักษณ์ สังขสิกานนท์

อาสาพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลพญาขัน

(Visited 544 times, 1 visits today)