โครงสร้างบุคคลากร

นายวิจิตร ร่มมณี

พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง

นายสงเคราะห์ ขวัญดำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลนาโหนด ตำบลท่าแค

นายมนุญ ชูแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลท่ามิหรำ

นางจุฑาภรณ์ รักพริก

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลพญาขัน ตำบลลำปำ

นางสาวยินดี วรรณขาว

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลเขาเจียก ต.โคกชะงาย

นางกฤษติยา ชูแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลร่มเมือง ตำบลนาท่อม

นายภีระพล ฤทธิวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาน

นางรัชนีย์ ชูเชื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบ ต.ชัยบุรี ต.ปรางหมู

นายนนทลักษณ์ สังขสิกานนท์

อาสาพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลพญาขัน

(Visited 439 times, 1 visits today)