ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายวิจิตร ร่มมณี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง