นางอรอุมา โสมาศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองเลย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย