โครงสร้างบุคคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง

นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ

พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง

นายฐานนท์ ภู่กองพัน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกาญจนา อยู่ศิลป์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุวาณี อินทร์แก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางกัญญารัตน์ กิ่งก้ำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนงคราญ มาระเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมคิด ปันทะสืบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 380 times, 1 visits today)