นางสาวอุมาพร กมลวาริน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองชุมพร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร