สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

นางละมัย สุขธรรมนิยม

พัฒนาการอำเภอเมือง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน