ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่