สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวรัตนา ทองอ่อน

พัฒนาการอำเภอเมืองชัยภูมิสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔