นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)​ตามหลักธรรมาภิบาล หมูที่ 7 ตำบลคลองตะเคียน

ายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มขนมหวานบ้านครูยันนะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองตะเคียน

ายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กาญจนาสมุนไพรฯ

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร