นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมกิจกรรมรับมอบไข่ไก่และเงินค่าอาหารกลางวันตามโครงการผู้ว่าพานายอำเภอทานข้าวกลางวันกับนักเรียน

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ “หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก วันที่ 2

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ “หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก

ายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล/คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลุมพลี

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ รับฟัง เจ้าหน้าที่จังหวัดมาติดตั้งและให้คำแนะนำการใช้งานการดูแลรักษาระบบOAและเครื่องคอมพิวเตอร์

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลสวนพริก

นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ลงพื้นที่ ม.4 ตำบลสวนพริก เพื่อติดตามการใช้ถังรักษ์โลก ในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน