โครงสร้างบุคคลากร

นายประจัญ จันทร์เนตร์

พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา

นางจริยาภรณ์ ปาลวิจิตร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นาง อาชวี ไทยประยูร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาว รัตนา เย็นสถิตย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นาย ศุภกิตต์ รอบรู้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาว วรรณภา กุ่ยเคียะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาว กษิฌา รุจินาม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปรีดิ์ พิมพ์สุวรรณา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

(Visited 198 times, 1 visits today)