สพอ.เมืองสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาป๋อง จัดกิจกรรมอันเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และกิจกรรมถวายราชสดุดี การปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สพอ.เมืองสงขลา มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ ฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน และด้อยโอกาส อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ตำบลเขารูปช้าง ให้มีการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับวัย