โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอ

นายวิจิตร ร่มมณี

พัฒนาการอำเภอ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุภาวดี คงช่วย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธารทิพย์ สุดทองคง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายเสรี บุญฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศักรินทร์ นาฮูดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายบรรชา กายรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางอุบล ปิยะ

เจ้าพนักงาานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

(Visited 271 times, 1 visits today)