ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยมี นายถวิล วีระกิติกุล เป็นพัฒนาการอำเภอคนแรก พื้นที่อำเภอเมืองสตูล มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูล  เริ่มตั้งแต่ตั้งเมืองสตูล เป็นต้นมา  ตามประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูลกล่าวไว้ว่า จังหวัดสตูลเดิมได้รวมอยู่กับรัฐเคดาห์หรือรัฐไทรบุรี ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในแหลมมาลายู  (ประเทศมาเลเซีย)  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่ 1   รัฐเคดาห์หรือรัฐไทรบุรีได้ตกมาอยู่ในการปกครองของราชอาณาจักรไทย  และทรงได้จัดการปกครองกันเองตามประเพณีบ้านเมือง  โดยทรงแต่งตั้งคนพื้นเมืองเป็นกรรมการฝ่ายปกครองและฝ่ายตุลาการตามแบบอย่างในแหลมมาลายู  ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่  3  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานบรรดาศักดิ์แก่เจ้าเมืองไทรบุรี (สุลต่านอะหมัดตายุดินยาเล็มซะ)  ให้เป็นพระยาไทรบุรีตามแบบอย่างเป็นคนแรก  ส่วนราชการงานเมืองทั้งหลายในเมืองไทรบุรีนั้น  ทรงโปรดเกล้าให้อยู่ในความปกครองดูแลของเมืองนครศรีธรรมราชในเวลาต่อมา  เนื่องจากรัฐไทรบุรีได้ก่อความไม่สงบขึ้นหลายครั้ง  เพื่อขจัดความยุ่งยากในการปกครอง  จึงได้จัดการปรับปรุงการปกครองรัฐไทรบุรีเสียใหม่  โดยแบ่งแยกรัฐไทรบุรีตั้งเป็นหัวเมืองต่าง ๆ จำนวน  4  เมือง  คือ  เมืองกุบังปาสู  เมืองเปอร์ลิส  เมืองไทรบุรี และเมืองสตูล   เมื่อปี  พ.ศ.  2376  โดยทรงแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์ของพระยาไทรบุรีขึ้นปกครองเมืองแต่ละเมือง  สำหรับเมืองสตูลนั้นได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้  ตวนกูปัศนู  ซึ่งเป็นต้นตระกูลสนูบุตร  มาปกครองเมืองสตูล  และพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาอภัยนุราชชาติรายาภักดีศรีอินดราวิยาหยาพระยาสตูล  เป็นเจ้าเมืองสตูลคนแรกและให้เมืองสตูลอยู่ในความดูแลของเมืองนครศรีธรรมราชตามเดิม 
          จังหวัดสตูล (เมืองสตูล) เดิมมีชื่อเรียกตามภาษาพื้นเมืองว่า "เมืองสะโตย" ซึ่งแปลว่า "ต้นกระท้อน" สันนิษฐานว่าที่ตั้งเมืองแต่เดิมมีต้นกระท้อนมาก นอกจากนี้ยังมีสร้อยชื่อว่า "มำบังนัครา" แปลว่า "เมืองพิมาน" หรือสถานที่อันเป็นที่สิงห์สถิตย์ของเทพยดาเมืองสตูล จึงน่าจะมีความหมายว่า "เมืองแห่งสันติสุข" ซึ่งก็สังเกตได้ว่าเมืองสตูลนั้นตั้งแต่โบราณไม่เคยก่อความยุ่งยากทางการปกครองให้แก่บ้านเมืองเลย

(Visited 791 times, 1 visits today)