สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

นายเชาวลิต คร้ามผิว

พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรีเมืองสระบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน