นางสาววัฒนา นนทะภา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsakon วันที่ 15 พ.ค. 2561

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. การร่วมมือร่วมใจในกิจกรรม 5 ส ของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานที่สูงขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsakon วันที่ 15 พ.ค. 2561

ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิดด้วนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangsakon วันที่ 15 พ.ค. 2561

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. การร่วมมือร่วมใจในกิจกรรม 5 ส ของนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสกลนคร มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิต มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานที่สูงขึ้น

ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. การร่วมมือร่วมใจ [...]