สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวศุภากร คนไว

พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน