ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวศุภากร คนไว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ