นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า

พัฒนาการอำเภอวังโป่ง รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน