นางสาวโสภิดา บุญเนาว์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี