ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภกร เทศนา  พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์ มอบหมายให้นายนิตยา สุขจิตร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนชุมชนอำเภอเมืองนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการกองทุน ในการหนุนเสริมสัมมาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

(Visited 16 times, 1 visits today)