โครงสร้างบุคคลากร

นายปรีชา ช่วยมี

พัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่

นางจิราภรณ์ ชูเพ็ชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเขาครามและตำบลเขาทอง

นางสาวปิ่นปินัทธ์ รักสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองทะเลและตำบลไสไทย

นางอัมพิกา สุกทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอตำบลทับปริกและตำบลอ่าวนาง

นางสาวจุฑารัตน์ สมจริง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกระบี่น้อยและตำบลคลองประสงค์

(Visited 296 times, 1 visits today)