ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปรีชา ช่วยมี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองกระบี่

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน