ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจินดา นาจรัส

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน