ขนาดตัวอักษร:

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ

นายสุรพล ผาจวง

 พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกาศอำเภอเมืองฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART saving group (SSG)
ประกาศอำเภอเมืองฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการศูนย์การจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
ประกาศอำเภอเมืองฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
ประกาศอำเภอเมืองฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประกาศอำเภอเมืองฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ประกาศอำเภอเมืองฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART saving group (SSG)
ประกาศอำเภอเมืองฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการศูนย์การจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
ประกาศอำเภอเมืองฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
ประกาศอำเภอเมืองฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการส่งเสริมการออมด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประกาศอำเภอเมืองฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน