จัดกิจกรรม : ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ณ บ้านตรัง ม.2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี

เข้าชม 44 ครั้ง

ข่าวลำดับที่ 081/2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ โดยนายสาเหะมาฮาดี อัลยุฟรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอมายอ มอบหมายให้นางศศิชา บริพันธุ์พัฒนากร ต.ตรัง และนางสาวณิชกานต์ แก้วมณี อสพ.ต.สาคอบน จัดกิจกรรม : ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน (หมู่บ้านเดิม) ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2561 ณ บ้านตรัง ม.2 ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี

รายงานโดย…นางสาวอัมรินา แวมง

(Visited 44 times, 1 visits today)