สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมโนรมย์

จังหวัดชัยนาท

นางสุปิน พลอยใหม่

พัฒนาการอำเภอมโนรมย์อำเภอมโนรมย์

"เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"