โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

1. ความเป็นมา

ความยากจนของประชาชนชาวชนบทเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกรัฐบาลมุ่งแก้ไขให้หมดไป โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ 1 ระหว่าง ปี 2536 – 2539 และขยายถึงปี 2540 จำนวน 11,608 หมู่บ้าน และมีมติอีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2540 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ 2 ระหว่าง ปี 2541 – 2544 เพื่อขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศที่ยังมีคนจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 28,038 หมู่บ้าน

2. หลักการ

สนับสนุนเงินทุนในระดับหมู่บ้านสำหรับครัวเรือนเป้าหมายยืมไปประกอบอาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน รับผิดชอบบริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน

3. วัตถุประสงค์

3.1 ระยะที่ 1

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนในชนบททั่วประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 ในปี 2536 – 2539 (ขยายการดำเนินงานต่อถึงปี 2540) เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อให้ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 จำนวน 11,608 หมู่บ้าน ได้รับความช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้สูงขึ้นพ้นเส้นความยากจน

(2) เพื่อให้หมู่บ้านในชนบท จำนวน 11,608 หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบให้สูงขึ้น

(3) เพื่อให้หมู่บ้านในชนบท จำนวน 11,608 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตลอดไป ประชาชนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งยิ่ง ๆ ขึ้น

3.2 ระยะที่ 2

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนในชนบททั่วประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย โดย

(1) ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเป้าหมายทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 3,460,000 ครัวเรือน ได้รับความช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้เพิ่มขึ้นพ้นเส้นความยากจน

(2) หมู่บ้านในชนบทจำนวน 28,038 หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งผลในด้านสังคม โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านดีขึ้น

(3) เพื่อให้หมู่บ้านในชนบทจำนวน 28,038 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

4. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน
1. กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูล กชช.2 ค ปี 2533 และข้อมูล จปฐ. ปี 2539
2. กำหนดครัวเรือนเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูล จปฐ. โดยคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน
คัดเลือกและจัดลำดับครัวเรือนของหมู่บ้านเป้าหมาย จัดทำบัญชีทะเบียนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
3. จัดตั้ง “คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน” ที่มาจากผู้นำ และตัวแทนองค์กรประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 7 – 9 คน โดยกระบวนการประชาคม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน
4. จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรประชาชนผู้รับผิดชอบบริหารจัดการและครัวเรือนเป้าหมายในระดับหมู่บ้าน ระยะเวลา 3 วัน
5. สนับสนุนเงินทุนหมู่บ้านละ 280,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน
6. ครัวเรือนเป้าหมายเสนอโครงการขอยืมเงินตามประเภทอาชีพที่กำหนดในโครงการต่อคณะกรรมการ
กองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน
7. คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติเงินยืม โดยผ่านการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ และความเห็นชอบจาก คปต.(ปัจจุบันมีเฉพาะพัฒนากร) แล้วจึงทำสัญญายืมเงินตามแบบแนบท้ายระเบียบและ รายงานผลให้อำเภอทราบ แล้วโอนเงินเข้าบัญชีให้ครัวเรือนเบิกไปลงทุนประกอบอาชีพ
8. ใช้คืนเงินยืมตามกำหนดในสัญญา (ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี)
9. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามช่วยเหลือ

ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

อำเภอมหาราช 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

 

ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน กข.คจ

 

หมู่ที่

 

ตำบล

 

ปัญหา อุปสรรค

 

แนวทางแก้ไข

 

ดำเนินการแล้ว

 

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้

1 บ้านกระทุ่มราย 5 บ้านนา สมาชิก 19 ราย ไม่คืนเงินยืม กข.คจ. 1.แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

2.ทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้และเข้าไปประสานเป็นรายบุคคลให้สมาชิกที่ค้างคืนเงินยืม กข.คจเซ็นยอมรับสภาพหนี้และผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนตามความเหมาะสม

แจ้งเตือนเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรแก่สมาชิก ทั้ง 19 ราย และกำหนดให้คืนเงินยืมภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
2 บ้านนา 1 บ้านนา 1.สมาชิกไม่คืนเงินยืมโครงการ กข.คจ.ตามกำหนด เพราะไม่มีคืน

2.คณะกรรมการไม่ประสานงานกัน ขาดความสามัคคีกัน

1.แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการ

2.ทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้และเข้าไปประสานเป็นรายบุคคลให้สมาชิกที่ค้างคืนเงินยืม กข.คจ  เซ็นยอมรับสภาพหนี้และผ่อนคืนเป็นรายเดือนตามความเหมาะสม

แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการแล้วและทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้และยินยอมผ่อนคืนเป็นรายเดือนตามความเหมาะสมแล้ว จำนวน  9 ราย
3 เกาะมอญ 3 มหาราช สมาชิกที่ค้างคืนเงินยืมยอมรับสภาพหนี้ และส่งคืนเป็นรายเดือน อย่างต่อเนื่อง
4 บางนา 1 บางนา สมาชิกค้างคืนเงินยืมเกินสัญญา1-4 ปี จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 17,100บาท ทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้และตกลงแนวทางการคืนเงินยืมร่วมกัน นัดประชุมสมาชิกที่ค้างคืนเงินยืม จำนวน 4 ราย ในเดือนสิงหาคม 2559
5 โรงช้าง 3 โรงช้าง สมาชิกค้างคืนเงินยืมเกินสัญญาเพราะไม่มีเงินคืน แนะนำแนวทางการคืนเงินยืมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่สมาชิก แนะนำแนวทางการคืนเงินยืมแก่สมาชิก
6 บ้านใหม่ 1 บ้านใหม่ สมาชิกให้ความร่วมมือดีและคืนเงินยืมตามสัญญายืมเงิน
7 ท่าตอ 2 ท่าตอ สมาชิกให้ความร่วมมือดีและคืนเงินยืมตามสัญญายืมเงิน
8 น้ำเต้า 1 น้ำเต้า สมาชิกค้างคืนเงินยืมเกินสัญญา   จำนวน  1  ราย ยอมรับสภาพหนี้แล้วเมื่อปี  พ.ศ.2555 แต่ยังไม่ได้คืนเงินยืม ติดตาม แนะนำ และหาแนวทางการคืนร่วมกับสมาชิก
9 น้ำเต้า 3 น้ำเต้า สมาชิกค้างคืนเงินยืมเกินสัญญาจำนวน 38 ราย ทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้และตกลงแนวทางการคืนเงินยืมเป็นรายเดือน สมาชิกที่ค้างคืนเงินยืมเกินสัญญาจำนวน 38 ราย ยอมรับสภาพหนี้และตกลงผ่อนคืนเป็นรายเดือนตามความสามารถของแต่ละคนและสมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
(Visited 19 times, 1 visits today)