กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ม.๒ ต.กะทุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท๊อป นวัตวิถี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ม.๒ ต.กะทุ่ม

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒ [...]

ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมหาราชและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่าตอ ได้เข้ามาลงชื่อทำสัญญาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน โดยมีนางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการคอยชี้แจงและแนะนำ ณ สพอ.มหาราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอมหา [...]

พัฒนาการอำเภอมหาราชและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมวางแผนและดำเนินโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้งมอบหมายงานให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเ [...]

ร่วมประชุมกับคณะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในการเตรียมความพร้อมดำเนินการหมู่บ้าน Otop Village ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก อำเภอมหาราช

2 พฤษภาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำเภอมหารา [...]

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษกอำเภอมหาราช ทั้งนี้นางสาวนประภา สุขวิวัฒณ์ศิริกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ได้รายงานตัวต่อที่ประชุม โดยมีนายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอมหาราช เป็นประธานการประชุม

2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒน [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 เมษายน 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนา [...]