กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาราช ดำ [...]

(OTOP Village) 8 เส้นทาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่อง วันที่สี่ของกิจกรรมนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำ [...]

เตรียมความพร้อมจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอมหาราช ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวนประภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล น [...]

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สู่การเป็นจังหวัดในยุค 4.0 (คลังสมองจังหวัด หรือ Think-tank)

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพั [...]

ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 1.4 พัฒนาคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วันที่ 2 ของกิจกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำ [...]

ดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่อง วันที่สามของกิจกรรม

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวจันทร์พร สุดยอด พัฒนาการอำ [...]