กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจให้แก่กลุ่มสตรีทั้ง 5 กลุ่ม ของตำบลบ้านนา ที่จะเริ่มชำระหนี้งวดแรก ณ ม.2 ต.บ้านนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นว [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ดำเนินการจัดเวทีประชาคม เวที ๑ ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ม.4 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นว [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลโรงช้างดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ณ หมู่ 2 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นวช.พช.ชำ [...]