กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ วัดธรรมรส หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช

<maharat> วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลายุวเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช

<maharat> วันที่ 6 มีนาคม 2561 น.ส.สุทธิลักษณ์ สำ [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ที่ทำการผู้ใหใญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช

<maharat> วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางกาญจนา เหลืองวิ [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางสาวศิริพร ชนะพาล นักวิชาการพัฒน [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ดำเนินการจัดเวที ครั้งที่ 1 เวที ปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชา [...]