กิจกรรมพัฒนาชุมชน

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 เมษายน 2561 ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครง [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาช [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 เมษายน 2561 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพั [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 เมษายน 2561 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพั [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ สำรวมจิต นักวิชา [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาวัดธรรมรส หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 เมษายน 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาช [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาวัดธรรมรส หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 เมษายน 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาช [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 เมษายน 2561 นางกาญจนา เหลืองวิเศษ นักวิชาการพั [...]

ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 เมษายน 2561 นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาช [...]