ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวอำไพวรรณ ชื่นอุทัย

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองหญ้าปล้อง รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอมหาราช

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน