หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว30610 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด/อำเภอ การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR) ปี 2561

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว30597 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/27121 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลควมจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว21800 ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนมาก ที่ นว 0019/ว20673 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่อง การคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นตามโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงาน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 0019/ว1459 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เรื่อง พิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2560 ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ นว 0019/ว1405 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปฏืิบ้ัติงานโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 0019/ว1380 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เรื่อง กิจกรรมประกวดและจัดแสดงภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลด

หนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 0019/ว1369 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การขอรับทุนสวสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด