โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวพรรณิภา ไกรรักษ์

พัฒนาการอำเภอแม่วงก์

นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรี วินัย ดอกจอก

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

นางสาวพัชชา เชิญขวัญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวลัดดา เรไร

เจ้าหน้าที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(Visited 138 times, 1 visits today)