มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ โดยนางสาวพรรณิภา ไกรรักษ์ พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดืือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกิจกรรมมอบทุนให้แก่เด็กที่ขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 43 ราย ในการนี้ นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่วงก์ ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ด้วย

(Visited 35 times, 1 visits today)