การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด

13 กุมภาพันธ์ 2561 คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด คณะที่ 3 นำโดย นางนิภา ตันสาโรจน์วนิช หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ครั้งที่ 2
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ โดยได้สอบถามความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูล และการคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐง ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่น และ อปท.ดีเด่น ปี 2561

(Visited 20 times, 1 visits today)