วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560

10 สิงหาคม 2560 อำเภอแม่วงก์ จัดกิจกรรมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เนื่องในโอกาสวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ประจำปี 2560 ในการนี้มีกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่น ติดเครื่องหมายให้กับผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และมีกิจกรรมของพัฒนาชุมชนอำเภอ ในการมอบใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมพัฒนาชุมชน ดังนี้

1.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

-รางวัลชนะเลิศ ผู้นำ อช. ดีเด่น  ได้แก่ นายกีฏะ  คงเมือง

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น

ได้แก่  กลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านบุ่งผักหนาม หมู่ที่ 25  ตำบลแม่เล่ย์

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น

ได้แก่  ศอช.ต.แม่เล่ย์
-รางวัลชมเชย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”  ได้แก่ บ้านบุ่งผักหนาม หมู่ 25 ตำบลแม่เล่ย์

1.2 ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2560

-รางวัลชมเชย ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง  ได้แก่  นางอารีย์  มีชัยโย

1.3 การคัดเลือกการสนับสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560

-ผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น ระดับอำเภอ ได้แก่ นางมลลักษณ์  โกวิเชียร
หมู่ 14 ตำบลวังซ่าน

-ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ดีเด่น ระดับอำเภอ ได้แก่ นางสาวลัดดา  เรไร

1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลฯ ดีเด่น ระดับจังหวัด

อันดับ 2 ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์

(Visited 20 times, 1 visits today)