ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและกลั่นกรองการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 อำเภอแม่วงก์ โดยนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภออำเภอแม่วงก์ (คณะอนุกรรมการติดตามและกลั่นกรองการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่วงก์) พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอแม่วงก์ ท้องถิ่นอำเภอแม่วงก์ เกษตรอำเภอแม่วงก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และประเภทเงินอุดหนุน โดยมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ยื่นเสนอโครงการฯ เข้าให้ข้อมูลกับคณะอนุกรรมการฯ
ในการนี้ได้มีการปฐมนิเทศสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ ด้วย

(Visited 13 times, 1 visits today)