โครงการอบรมครูฝึกระดับตำบล ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

3 สิงหาคม 2560  อำเภอแม่วงก์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์  จัดกิจกรรมโครงการอบรมครูฝึกระดับตำบล ตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)  โดย ทีมครูฝึกระดับอำเภอ เพื่อเตรียมทีมครูฝึกระดับตำบล วางแผนลงพื้นที่หมู่บ้าน ในการนี้ นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธาน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ มาจาก 4 ตำบล ประกอบด้วย  ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบตำบล  เกษตรตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ครู กศน.ตำบล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อำนวยการ รพ.สต. ผู้นำ อช.  หัวหน้าชุดตรวจประจำตำบล

(Visited 28 times, 1 visits today)